health news

รมว.สธ. ให้ อภ. สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ

Posted on

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับภาคเอกชน สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ เติบโตไปด้วยกัน ประชาชนไทยเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ความมั่นคงทางยา ต้องมียาใช้เพียงพอ ไม่แข่งขันกับเอกชน และเติบโตไปด้วยกัน